Terms & Conditions

Uslovi Korišćenja

null

I. DEFINICIJE

 1. Lokalizacija – sadrži informacije o fizičkoj lokaciji UREĐAJA. Ove informacije se prikupljaju putem 12 GPS satelita kao i mreže mobilnih operatera.
 2. Istorija lokalizacije – sadrži informacije o fizičkoj lokaciji UREĐAJA tokom perioda od poslednjih 30 dana.
 3. Tekstualne poruke –  sadrže informacije o svim nepročitanim tekstualnim porukama koje su primljene od strane UREĐAJA. U okviru APLIKACIJE postoje dostupne informacije o svim poslatim porukama, tekstu i glasovnim porukama, koje su poslate/primljene od strane uređaja tokom poslednjih 30 dana.
 4. Telefonski imenik – sadrži svih 5 telefonskih brojeva koji su uneti od strane korisnika sa kojima UREĐAJ može obavljati odlazne pozive. Brojevi u telefonskom imeniku mogu biti uneti, izmenjeni ili obrisani samo putem APLIKACIJE.
 5. SOS brojevi – omogućava korisniku da podesi i definiše 3 telefonska broja putem APLIKACIJE koje uređaj može pozivati/sa kojih može primati pozive. Da bi SOS poziv bio aktiviran, potrebno je bez prekida držati dugme SOS pritisnuto 5 sekundi. U slučaju SOS poziva, UREĐAJ snima zvuke iz svog okruženja. Istovremeno, lokacija mesta na kome je pritisnuto dugme SOS se automatski šalje APLIKACIJI.
 6. Glasovne poruke – Na uređaju je moguće snimiti i poslati APLIKACIJI glasovne poruke. APLIKACIJA ima pristup svim dolaznim glasovnim porukama iz UREĐAJA do 30 dana unazad.
 7. Istorija događaja – obezbeđuje informacije o najmanje 100 radnji koje je izvršio UREĐAJ u okviru APLIKACIJE sa preciznim podacima o datumu i vremenu takve radnje.
 8. Odobreni brojevi – daje mogućnost korisniku da odobri 5 telefonskih brojeva putem APLIKACIJE, kojima je omogućeno da koje UREĐAJ može da poziva ili sa kojih UREĐAJ može da prima pozive.
 9. Pozivi – omogućava primanje poziva na UREĐAJ/pozivanje sa UREĐAJA.
 10. Obaveštenja – tekstualne poruke koje automatski šalje UREĐAJ, koje sadrže informacije o istrošenosti baterije, kada je uređaj stavljen na/skinut sa deteta, kada je SOS dugme pritisnuto, kao i kada se napušta zona bezbednosti ili kada se prekoračuje maksimalna definisana brzina.
 11. Funkcija – izgubljen UREĐAJ –  omogućava da bude izvršeno povezivanje između APLIKACIJE i UREĐAJA u slučaju da je izgubljen.
 12. Alarmi – funkcija uz pomoć koje časovnik može probuditi / podsetiti dete o predstojećem događaju.
 13. Brojač koraka (brojač) – UREĐAJ sadrži informacije o broju koraka koji su zabeleženi tokom dana. Pređeno rastojanje i broj utrošenih kalorija od strane deteta koje koristi UREĐAJ se može videti u APLIKACIJI.
 14. Pokreti tokom sna –  informacijama o broju pokreta deteta tokom njegovog sna se može pristupiti putem APLIKACIJE.
 15. Tihi režim –  omogućava korisniku UREĐAJA da smanji/pojača zvuk UREĐAJA tokom dolaznog poziva ili poziva koji je u toku.
 1. Zone bezbednosti – omogućava korisniku APLIKACIJE da definiše teritorijalnu zonu i vremenski period tokom kog UREĐAJ ne šalje obaveštenja o promeni lokacije, sve dotle dok se nalazi u zoni bezbednosti. U slučaju da dete napusti zonu bezbednosti u neželjenom trenutku, UREĐAJ šalje obaveštenje. Podešena zona bezbednosti ne isključuje obaveštenja o istrošenosti baterije, bilo da je sat stavljen/skinut, ili ako je prekoračeno ograničenje brzine.
 1. Senzor na dodir – daje informacije APLIKACIJI sa preciznim vremenskim trenutkom u slučaju da je sat skinut sa detetove ruke.
 1. Ograničenje brzine – omogućava korisniku APLIKACIJE da podesi ograničenje brzine, koje će, ukoliko dođe do njenog prekoračenja, aktivirati slanje obaveštenja od strane UREĐAJA. Ova funkcija pomaže u praćenju brzine kojom se vaše dete kreće. Ukoliko znate da će vaše dete biti u vozilu, podesite više ograničenje brzine. Ukoliko se vaše dete neplanirano kreće većom brzinom od očekivane, UREĐAJ će odmah o tome poslati obaveštenje i SMS.
 1. Tekstualna i govorna poruka – omogućava UREĐAJU da prima tekstualne poruke koje sadrže do 20 karaktera. Ovakvo ograničenje je neophodno, jer duža poruka ne bi mogla da bude prikazana na ekranu MyKi-a. Vi, međutim, možete da pošaljete neograničeni broj tekstualnih poruka. Uređaj, takođe, može da prima i govorne poruke.

 

II. Okvir

Član 1. (1) Tekući važeći OPŠTI USLOVI regulišu odnose između kompanije „ALTERCO ROBOTICS“ EOOD, EIK 202320104 (u daljem tekstu: ALTERCO) i svakog lica (pravnog ili fizičkog), koje koristi mobilni uređaj pod imenom „MyKi Watch“ (u daljem tekstu: KORISNIK), u vezi sa kupovinom uređaja „MyKi Watch“ (u daljem tekstu: UREĐAJ) i uslugama koje kompanija pruža, koje su vlasništvo kompanije ALTERCO.

 

(2) „ALTERCO ROBOTICS“ ЕООD obezbeđuje UREĐAJ kao i uslugu zajedno sa kompanijom „TERA COMMUNICATIONS“ AD.

Član 2. UREĐAJ se sastoji od časovnika uz dizajn po izboru i dostavlja se u kompletu sa kablom za punjenje, uputstvom, garantnim listom i SIM karticom.

Član 3. UREĐAJ pruža/poseduje sledeće funkcije:

 1. Lokalizaciju
 2. Istoriju lokacija
 3. Tekstualne poruke
 4. Telefonski imenik
 5. SOS brojeve
 6. Audio poruke
 7. Istoriju događaja
 8. Odobrene brojeve
 9. Pozive
 10. Obaveštenja
 11. Funkciju „izgubljeni sat“
 12. Alarme
 13. Brojač koraka (brojač)
 14. Pokrete tokom sna
 15. Tihi režim
 16. Zone bezbednosti
 17. Senzor na dodir
 18. Ograničenje brzine
 19. Tekstualne i govorne poruke
 20. Nagrade

Član 4. Lični podaci mogu biti uneti tokom kupovine uređaja i njegove upotrebe, kao i tokom korišćenja APLIKACIJE.

Član 5. U smislu Člana 4, KORISNIK dobrovoljno dostavlja svoje podatke uz prethodno odobrenje.

III. OBAVEZE KORISNIKA

Član 6. (1) Prilikom kupovine UREĐAJA i njegovog aktiviranja, KORISNIK ovim putem izjavljuje da je svestan i da prihvata Opšte uslove, odnosno da je u obavezi da ih se pridržava. Opšti uslovi mogu biti ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog posebnog obaveštavanja KORISNIKA. ALTERCO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko KORISNIK nije obavešten o ažuriranim Opštim uslovima. Prilikom korišćenja USLUGA, korisnik je u obavezi da se pridržava važećih Opštih uslova, kao i svih drugih uslova koje propisuju zakoni i propisi Republike Srbije i međunarodni propisi, čak iako nisu pomenuti u važećim Opštim uslovima.

(2). KORISNIK uspostavlja svoj odnos sa mobilnim operaterom na način kojim se omogućava da SIM kartica sata funkcioniše normalno, tako da sve usluge i podešavanja koja su potrebna korisniku budu obezbeđena kako bi sat funkcionisao normalno.

Član 7. ALTERCO ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu satu, njegov gubitak ili kršenje uslova garancije, do kojih je došlo ukoliko se KORISNIK nije pridržavao važećih Opštih uslova.

IV. POVERLJIVOST

Član 8. Prihvatanjem važećih Opštih uslova, KORISNIK se saglašava da njegovi dostavljeni PODACI O LIČNOSTI budu obrađeni od strane ALTERCO-a elektronskim putem. ALTERCO zadržava svoje pravo da koristi podatke KORISNIKA radi provere njegovog identiteta u slučaju zakonskog zahteva, pravnih postupaka ili u skladu sa obavezama prema Opštim uslovima.

V. MOBILNA APLIKACIJA

Član 9. APLIKACIJA omogućava pristup UREĐAJU i može se koristiti na mobilnim uređajima (pametnim telefonima i tabletima) sa operativnim sistemom „Android“ i „iOS“.

Član 10. Instaliranje APLIKACIJE je besplatno, a sama APLIKACIJA se može skinuti sa „Google Play Store-a“ i „App Store-a“.

Član 11. APLIKACIJA omogućava neprekidnu konekciju sa UREĐAJEM, a samim tim i sa detetom koje ga koristi.

Član 12. Nakon završetka registracije u skladu sa članom 18, APLIKACIJA pruža sledeće mogućnosti i potpunu kontrolu sledećeg:

 • identifikovanje lokacije UREĐAJA

 • praćenje istorije događaja

 • praćenje istorije tekućih i prethodnih lokacija UREĐAJA, kao i određivanje zona bezbednosti i njihovog vremenskog ograničenja

 • slanje tekstualnih i govornih poruka UREĐAJU

 • kontrola alarma za buđenje / podsećanje na predstojeće događaje

 • dnevna provera istorije aktivnosti UREĐAJA do 30 dana unazad

 • dodavanje brojeva u UREĐAJ i kontrola dolaznih i odlaznih poziva, kao i tekstualnih i govornih

 • unošenje imena i brojeva telefona u telefonski imenik UREĐAJA koji se mogu pozivati, kao i potpuna kontrola SOS i spiska odobrenih brojeva telefona

 • podešavanje i kontrola ograničenja brzine i zona bezbednosti UREĐAJA

 • primanje svih odlaznih poziva sa UREĐAJA kao obaveštenja.

Član 13. (1) Nakon instaliranja APLIKACIJE, KORISNIK unosi u registracioni formular sledeće podatke:

 • korisničko ime
 • lozinku
 • identifikacionu šifru UREĐAJA
 • lični telefonski broj
 • broj telefona UREĐAJA

(2) Nakon unošenja podataka u formular iz člana 13, UREĐAJ prima identifikacionu šifru. Ova šifra mora biti potvrđena u registracionom formularu.

Član 14. ALTERCO ne prihvata bilo kakvu odgovornost za smetnje u radu programa ili tehničkih usluga drugih operatera u okviru internet ili telekomunikacionih mreža u/van zemlje, ukoliko KORISNIK ne može delimično ili u potpunosti da koristi usluge koje pruža APLIKACIJA.

Član 15. (1) U slučaju zamene SIM kartice ili njenog uklanjanja iz UREĐAJA, ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za obezbeđivanje kompatibilnosti sa drugim SIM karticama koje samostalno ubaci KORISNIK.

(2) U slučaju sistematske neodgovarajuće upotrebe UREĐAJA, npr. nepravilnog punjenja baterije, nepostupanja u skladu sa uslovima garancije ili nepravilnog čuvanja, ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za kvalitet rada UREĐAJA.

Član 16. ALTERCO ne preuzima bilo kakvu odgovornost za posledice mogućih oštećenja, do kojih dođe, na primer, putem ili na bilo koji način u vezi sa dostupnošću, korišćenjem ili nedostupnošću APLIKACIJE. Sve informacije u APLIKACIJI se dostavljaju u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, dok TERACOM ne pruža bilo kakve garancije za integritet ili bezbednost APLIKACIJE usled zlonamernih radnji trećih lica.

VI. Izmene

Član 17. ALTERCO zadržava svoja prava da vrši izmene u važećim Opštim pravilima u bilo kom trenutku, o čemu će obaveštenje biti postavljeno na internet stranici i u okviru APLIKACIJE.

VII. DRUGI USLOVI

Član 18. ALTERCO ima pravo da izmeni tehnologiju i dizajn APLIKACIJE bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja.

Član 19. Za sva pitanja koja nisu pokrivena važećim Opštim pravilima, biće primenjivani važeći zakoni Republike Srbije.

Sva postojeća prava zadržana!

„Alterco Robotics“ ЕООD