Общи условия

Общи условия

null

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВО С НАИМЕНОВАНИЕ „MyKi™” ЧАСОВНИК (в сила от 01.01.2016 г., изм. 21.08.2017 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

II. ДЕФИНИЦИИ

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

IV. УСТРОЙСТВО (Часовник MyKi)

V. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ (MyKi Watch)

VI. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА чрез сайта http://myki.watch

VII. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВО.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 1 Продуктите с бранд MyKi са продукти на „Алтерко Роботикс“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, данни за контакт: +359 2 957 12 47 и support@myki.com

Чл. 2 „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД е вписано в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри“ при Комисията за защита на личните данни с идентификационен № 418975

Чл. 3 “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД предоставя Устройствата с бранд MyKi и Приложението MyKi Watch съвместно с „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131384920, със седалище и адрес на управление гр. София, бул „Цариградско шосе“ № 113А.

Данни за контакт с „Алтерко Роботикс“ ЕООД в работни дени от 09:00 часа до 18:00 часа:

 • тел: *6954
 • e-mail: support@myki.watch

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 4 Всички термини използвани в настоящите Общи условия, независимо дали в единствено или множествено число, следва да имат посоченото тук съдържание:

 1. Устройството – Интерактивен часовник за деца с бранд „MyKi™”, който след инсталиранe на SIM карта на доставчик на телекомуникационни услуги и сдвояване с мобилно устройство, на което е инсталирано приложението MyKi Watch, позволява провеждане на входящи и изходящи гласови обаждания.
 2. Приложение / Апликация – МyKi Watch – приложениe за мобилен телефон с операционни системи Android и iOS, достъпно за изтегляне и инсталиране безплатно от „Google Play” и „App Store”, което предоставя възможност за връзка с Устойството.
 3. Потребител – Ползвател на продукти и услуги с наименование „MyKi™” – абонат на мобилен оператор, както Ползвателят на Приложението MyKi Watch, така и детето, което ползва Часовника MyKi.
 4. Сайта – има се предвид сайта http://myki.watch;
 5. Продукти и услуги MyKi – Смарт часовници с търговско наименованине „MyKi™” във всички модели и модификации, ведно с аксесоари и услуги за поддръжка, както и всички услуги достъпни чрез Сайта http://myki.watch и/или Приложението MyKi Watch (включително всички негови версии и доработки).
 6. (Нова, в сила от 21.08.2017 г.) Обновяване на Устройство – Услуга за подмяна на корпус и батерия на часовник с цел удължаване полезния живот на Устройството, при която Потребителят избира елементите за обновяване и изпраща Устройството до сервиз на АЛТЕРКО за извършване на обновяването.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5. Настоящите Общи Условия уреждат отношенията между “АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД (наричано по-долу за краткост АЛТЕРКО) и всеки ПОТРЕБИТЕЛ на продукти и услуги с наименование „MyKi™”, във връзка със закупуването им, включително използването на Приложението „MyKi Watch” и/или Сайта myki.watch и предлаганите чрез тях услуги.

Чл.1. (1) Oбщите Условия са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на Сайта/Устройството и Приложението, както и на всички други Продукти и Услуги „MyKi™”.

(2) С достъпването на Сайта, закупуването на продукти и/или услуги, активирането на Устройство, включително със сваляне и/или инсталиране на Приложението, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава още да спазва всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Чл.2. (1) Всяко използване на Сайта и/или Устройството и/или Приложението и/или други стоки и/или услуги „MyKi™” означава, че Потребителят: (а) се е запознал внимателно с настоящияте Общите условия и (б) се е съгласил да ги спазва безусловно.

(2) АЛТЕРКО не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се е запознал с настоящите Общи условия. АЛТЕРКО не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби и нарушаване на гаранционните условия, възникнали поради неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на разпоредбите на настоящите Общи условия и приложимото законодателство от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.3. Общите Условия могат да бъдат променяни едностранно от АЛТЕРКО по всяко време по собствена преценка или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт без специално предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители, считано от датата на тяхното публикуване на Сайта. Възможно е промените да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

Чл.4. Всички изображения, поместени на Сайта, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на Продуктите/Услугите, а не да ги представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията в Сайта (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) да не отговарят на външния вид на съответното Устройство. АЛТЕРКО не отговаря за такива несъответствия.

Чл.5. Като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в публикуваната в Сайта информация, АЛТЕРКО уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Чл.6. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променени от АЛТЕРКО по всяко време и могат да съдържат грешки.

Чл.7. Всички Продукти/Услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

Чл.8. В Сайта може да бъде публикувана рекламна или промоционална информация за Продукти и Услуги на АЛТЕРКО или неговите партньори за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

IV. УСТРОЙСТВО (Часовник MyKi)

Чл.9.  (1) Устройството се предлага в различни модели и е окомплектовано с кабел за зареждане, упътване, гаранционна карта.

(2) Устройството се предлага:

 1. Без SIM карта, отключено за всички мобилни оператори на територията на Република България;
 2. Със SIM карта на мобилен оператор при условията на абонаментен план, съгласно търговската политика на съответния оператор;

Чл.10.  Устройството предлага/съдържа следните интегрирани функции:

 1. Местоположение – съдържа информация за физическото местоположение на Устройството. Тази информация е придобита чрез до 12 GPS сателита и чрез клетките на мобилните оператори.
 2. История на местоположението – съдържа информация за физическото местоположение на Устройството за период от 30 дни назад.
 3. Текстови съобщения – през Устройството е достъпна информация за всички входящи непрочетени текстови съобщения към него. През ПРИЛОЖЕНИЕТО е достъпна информация за всички изходящи текстови, както и входящи гласови съобщения от Устройството за период от 30 дни назад.
 4. Телефонна книга – съдържа въведени от Потребителя 5 бр. телефонни номера, за които е дефинирано име и номер, към които Устройството може да реализира изходящи повиквания. Номерата от телефонната книга могат да бъдат въвеждани, променяни и изтривани единствено през ПРИЛОЖЕНИЕТО.
 5. SOS номера – предоставя възможност на Потребителя на ПРИЛОЖЕНИЕТО да определи 3 бр. номера, които могат да реализират входящи/изходящи обаждания от/към Устройството. За активиране на спешно повикване е необходимо SOS бутонът на Устройството да бъде натиснат в продължение на 5 секунди. В случай на спешно повикване Устройството записва звук от заобикалящата го среда. В същото време на ПРИЛОЖЕНИЕТО се изпраща засеченото местоположение към момента на натискане на SOS бутона.
 6. Аудио съобщения – През Устройството е достъпна възможност за записване и изпращане на гласови съобщения към ПРИЛОЖЕНИЕТО. През ПРИЛОЖЕНИЕТО е достъпна информация за всички входящи аудио съобщения от Устройството за период от 30 дни назад.
 7. История на събитията – предоставя информация в ПРИЛОЖЕНИЕТО за последните 100 действия, извършени от Устройството с конкретни дата и час.
 8. Разрешени номера – предоставя възможност на Потребителя на ПРИЛОЖЕНИЕТО да определи 5 бр. номера, от които могат да се извършват входящи повиквания към Устройството;
 9. Обаждания – предоставя възможност за входящи/изходящи повиквания от/към Устройството.
 10. Нотификации – текстови съобщения автоматично изпратени от Устройството, съдържащи информация при ниски нива на батерията, както и данни за слагане и сваляне на Устройството от ръката на детето, при натиснат SOS бутон, напускане на безопасната зона, превишена скорост.
 11. Функция загубено Устройство – предоставя възможност за свързване на Приложението с Устройството в случай на загубване.
 12. Аларми – функция, с която има възможност за събуждане и/или напомняне на детето за някакво събитие.
 13. Крачкомер – Устройството съдържа информация за броя крачки на дневна база. От Приложението е достъпна информация и за изминато разстояние и изразходени калории от детето, което ползва Устройството.
 14. Движения при сън – предоставя в ПРИЛОЖЕНИЕТО информация за брой движения по време на сън на детето, което ползва Устройството.
 15. Тих режим – предоставя възможност на Потребителя на Устройството да намалява и увеличава звука по време на звънене и разговор на Устройството.
 16. Зони за безопасност – предоставя възможност на Потребителя на Приложението да определи периметър и часови промеждутък, в който Устройството не изпраща нотификации при промяна в местоположението, стига да се намира в зоната за безопасност. В случай, че зоната бъде напусната в нежелано време, Устройството изпраща нотификация. Определената от Потребителя зона за сигурност не изключва нотификациите както при ниски нива на батерията, слагане и сваляне на Устройството от ръката на детето, така и при превишаване на скоростния лимит.
 17. Сензор за допир – дава информация на Приложението в реално време в случай на сваляне на часовника от ръката на детето.
 18. Скоростен лимит – предоставя възможност на Потребителя на Приложението да определи скорост на придвижване на Устройството, след преминаването на която Устройството ще изпраща нотификации. Функцията помага за проследяване на скоростта, с която се придвижва детето. В случай на ситуация, в която детето се вози в автомобил или в друго превозно средство, е добре скоростта предварително да бъде увеличена. Ако изненадващо детето ви вдигне скорост над очакваната и зададена в приложението, Устройството незабавно изпраща нотификация и SMS.
 19. Чат и гласово съобщение – предоставя възможност за писане на съобщения до Устройството с максимум 20 символа. Това ограничение е необходимо, тъй като по-дълъг текст не може да бъде показан на екрана на MyKi™. Независимо от това, Потребителят може да изпращате неограничен брой съобщения. В същото време съществува възможност за получаване на гласови съобщения от Устройството.

Чл.11. Условия за функционирането на Устройството:

 1. Активиране чрез бутона за включване;
 2. Изтегляне и Инсталиране на Приложението на мобилния телефон, с който ще бъде сдвоено Устройството;
 3. Създаване на профил в Приложението;
 4. Регистрация на Устройството в Приложението или на официалната Интернет страница на МyKi www.myki.watch;
 5. Инсталирана микро SIM карта, поддържаща мобилен Интернет и възможност за входящи / изходящи повиквания на телекомуникационен оператор на територията на страната, където ще бъде използвано Устройството;
 6. Наличие на покритие на телекомуникационната мрежа;

V. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ (MyKi Watch)

Чл.12. Приложението предоставя възможност за постоянна връзка с Устройството и съответно с детето, което го ползва.

Чл.13. За използване функциите на Приложението е необходимо то да бъде инсталирано на мобилния телефон, с който ще бъде свързано Устройството и да бъде извършена регистрация на Потребителя чрез въвеждане в регистрационната форма на неговия интерфейс на следните данни:

 1. потребителско име;
 2. парола;
 3. идентификационен код на Устройството;
 4. собствен телефонен номер;
 5. телефонен номер на Устройството.

(2) След въвеждане на данните във формата по ал.1, Устройството получава идентификационен код, който следва да бъде потвърден в регистрационната форма.

Чл.14.  ПРИЛОЖЕНИЕТО осигурява следните възможности:

 1. Определяне на местоположението на Устройството;
 2. Проследяване на историята на събитията;
 3. Проследяване на историята на текущо и предходно местоположение на Устройството, както и определяне на безопасни зони и продължителността на пребиваване в тях;
 4. Изпращане на текстово и гласово съобщение до Устройството;
 5. Контрол над алармите за събуждане и/или напомняне за някакво събитие;
 6. Ежедневна проверка на историята на активността на Устройството за 30 дни назад;
 7. Добавяне на номера в Устройството и контрол на входящите и изходящи повиквания и гласови и текстови съобщения;
 8. Въвеждане на дефинирани имена и номера в телефонната книга на Устройството, към които могат да бъдат реализирани изходящи повиквания и пълен контрол на SOS и позволения списък с номера;
 9. Определяне и контрол на скоростен лимит и зона за сигурност на Устройството;
 10. Получаване на всички изходящи от Устройството нотификации;

С разработването на нови модели е възможно част от изброените функции да липсват, да бъдат заменени от други или към тях да бъдат добавени нови. При формиране на решението си покупка Потребителят следва предварително да се запознае с всички характеристики на избраното от него Устройство.

VI. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА чрез Сайта http://myki.watch

Чл.15. Настоящият раздел урежда условията за поръчка, покупка и доставка на Продукти и Услуги MyKi, осъществявани чрез сайта http://myki.watch, администриран от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и не се отнася към условията на продажба на Продукти и Услуги MyKi (самостоятелно или съвместно с други продукти) от трети лица, дистрибутори, агенти или търговски партньори, включително мобилни оператори. Относно продуктите и условията на продажба и доставка от трети лица, включително мобилни оператори, във връзка с пакетни продажби и промоции, провеждани съвместно с „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и публикувани на сайта http://myki.watch, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се запознае с Общи условия на тези търговци, съответно и с условията на съответната промоция.

Чл.16. Устройството MyKi се предлага от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД при условията на директна продажба в офиса на дружеството и при условията на продажба от разстояние чрез Сайта („без договор“) или чрез партньорската търговска мрежа на мобилни оператори при посочените от тях търговски условия („с договор на мобилен оператор“).

Чл.17. (1) Заявка за закупуване (Поръчка) на Устройството може да бъде направена чрез под-секция „Магазин“ на Сайта.

(2) Поръчката чрез Сайта съдържа заявка за закупуване на Продукт или Услуга, данни за доставка и контакт (име и фамилия на поръчващия, телефон и имейл адрес за връзка, адрес за доставка). Добавянето на Продукт или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрация на Поръчката. За да бъде регистрирана, Поръчката трябва да бъде завършена. С регистрирането на Поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично потвърждава, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, ако тя бъде изпълнена.

(3) Поръчката, направена през Сайта няма качеството на сключен договор за продажба от разстояние, а представлява съгласие от страна на Потребителя да получи Продукта или услугата срещу заплащане при посочените в Поръчката условия. С оглед на това АЛТЕРКО има правото да не изпълни изцяло или частично Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи АЛТЕРКО уведомява за това потребителя чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на АЛТЕРКО е да върне евентуално получената предварително цена.

(4) Регистрацията на Поръчка се потвърждава чрез имейл или обаждане на посочените във формата за поръчка данни за контакт, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.

(5) Поръчката се валидира и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен към момента на получаването от страна на поръчващия на уведомление чрез SMS, обаждане или имейл, че Поръчката може да бъде изпълнена и поръчаното може да бъде доставено. В зависимост от условията на Поръчката на Устройство („без договор“ / „с договор на мобилен оператор“) валидирането на Поръчката се осъществява от представител на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД или на мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява доставката.

(6) Договорът за покупко-продажба от разстояние включва настоящите Общи условия, Общите условия на мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява Поръчката (когато Устройството се закупува/поръчва „с договор на мобилен оператор“) и заявената и предоставена информация в Сайта. Всеки договор е придружаван от гаранционен сертификат, издаден от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД относно законовата гаранция на Продукта. За избягване на всякакво съмнение гаранционният сертификат не представлява допълнителна търговска гаранция.

Чл.18.  (1) Доставките се осъществяват при следните условия:

1. Доставка на Продукти (включително Устройства „без договор“)

 • На територията на страната – чрез куриер до 3 (три) работни дни от датата на потвърждаване изпълнението на поръчката до адрес посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ във формата за поръчка;
 • В чужбина – чрез куриер в срокове, определени откуриерската фирма взависимост къде (в коя държава) се прави доставката;

2.    (Нова, в сила от 21.08.2017 г.) Доставка на Услугата обновяване на часовник – до 10 (десет) работни дни от датата на получване на Устройството в офиса на Алтерко Роботикс ЕООД.

Доставки на поръчки „с договор на мобилен оператор“ се извършват от мобилния оператор при условията за продажба от разстояние на съответния мобилен оператор;

(2) АЛТЕРКО не носи отговорност за забавени или неизпълнени доставки на Поръчки през сайта при закупувана Устройство при условията „с договор на мобилен оператор“. В случай на евентуално забавяне на доставка по потвърдена Поръчка „без договор“, АЛТЕРКО се задължава да уведоми своевременно поръчващия, като се свърже с него на посочените във формата за поръчка данни за контакт.

(3) АЛТЕРКО доставя закупени чрез поръчка на Сайта чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя във формата за поръчка или до офис на куриерската фирма, по избор на Потребителя.

(4) Детайлите по отношение на доставката включително, но не само тези относно срока на доставка, не представляват договорно задължение от страна на АЛТЕРКО за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Датата на доставка е ориентировъчна и зависи от условията за доставка на съответната куриерска служба, извършваща доставките. Съответно ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено, че ще бъде извършена доставката, не е спазена. В този случай Потребителят има право да се откаже от договора, както и да получи обратно предварително заплатената от него цена на (ако е приложимо).

(5) АЛТЕРКО не носи отговорност за недоставени или забавени доставки, когато това се дължи на неточно посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за доставка или когато получателят или негов представител не могат да бъдат намерени на посочения за доставка адрес 2 (два) или повече пъти или да бъде осъществена с тях връзка чрез посочените във формата за поръчка данни за контакт.

Чл.19. (Изм. в сила от 21.08.2017 г.) (1) Цената на Продукти и Услуги, която е посочена в Сайта, е крайна, в лева (BGN), с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Цената включва и цена на доставка на територията на Република България, съгласно посоченото в настоящите Общи Условия. За доставки в чужбина крайната цена се изчислява взависимост от държавата на доставка и ПОТРЕБИТЕЛЯТ бива информиран за нея най-късно с потвърждението, че доставката може да бъс извършена. За услугата „Обновяване на Устройство“ цената не включва разходите за изпращане на Устройството до офиса на „Алтерко Роботикс“ ЕООД за извършване на обновяването.

(2) Цената на Устройство при Поръчка „с договор на мобилен оператор“, която е посочена в Сайта, е формирана съгласно Условията на съответния мобилен оператор, чрез чиято търговска мрежа се осъществява Поръчката. „Алтерко Роботикс“ ЕООД не носи отговорност за начина на формиране на тази цена.

Чл.20.  (1) Цената на Продукти и Услуги на Сайта се заплаща, както следва:

 1. с наложен платеж в момента на доставката, за доставки на територията на Република България;
 2. чрез плащане от разстояние посредством платформата на Pay Pal, в случай че Потребителят има регистриран профил;

(2) Цената на Устройство „с договор на мобилен оператор“ се заплаща, съгласно условията за продажба от разстояние на съответния мобилен оператор, чрез търговската мрежа на който се реализира Поръчката.

Чл.21.  Собствеността върху Продуктите се прехвърля с предаването им на ПОТРЕБИТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негов представител на транспортния документ, предоставен от куриера.

VII. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. ВРЪЩАНЕ НА УСТРОЙСТВО.

Чл.22.  (Изм. в сила от 21.08.2017 г.) (1) Правото на отказ от сключения Договор за продажба на Продукт може да бъде реализирано и доставеният Продукт да бъде върнат в 14-дневен срок от датата на доставка. Правото на отказ не се прилага по отношение на обновяването на Устройство. Обновяването на Устройство се извършва по поръчка на Потребителя и с изпращането на Устройството до офиса на АЛТЕРКО за обновяване Потребителят дава изричното си съгласие за започване на изпълението по обновяване, като се съгласява, че няма да има право да се откаже от същото.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми АЛТЕРКО за отказа си преди изтичането на посочения срок чрез изпращане на попълнен формуляр за отказ, сканиран по имейл на адрес: support@myki.watch или в оригинал на адрес гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8 или като заяви изрично отказа си чрез формата за контакт на https://myki/kontakti/, като задължително посочи: три имена и адрес, номер и дата на поръчка, вида устройство, дата на доставка.

(3) Правото на отказ от сключения Договор за продажба на Устройство „с договор на мобилен оператор“ може да бъде реализирано и доставеното Устройство да бъде върнато, съгласно процедурата на мобилния оператор, чрез чиято търговска мрежа се изпълнява Поръчката.

Чл.23.  (1) При упражнено право на отказ от страна на Потребителя продуктът следва да бъде върнат на адрес: гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8, като разходите за връщане са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Продуктът следва да бъде неупотребяван, в цялост на опаковката и във вида, в който е бил доставен – в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и придружаващата я документация, без увреждания и без да са отстранени фабрично поставените фолио и стикери, с непроменена софтуерна конфигурация (без инсталирани или премахнати приложения, каченa личнa информация, контакти, съобщения и други подобни) (ако е приложимо).

(3) До датата на получаване на Продукта обратно от АЛТЕРКО рискът от случайно погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. АЛТЕРКО не дължи връщане на заплатени суми в случай на загубване, погиване или увреждане на Продукта до момента на неговото получаване от него.

(4) При упражнено право на отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛТЕРКО връща цената на Продукта в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на уведомяването за отказа, но не по-рано от датата на получаване на върнатия Продукт. Сумите се възстановяват по банков път по посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сметка. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.24.  (1) При несъответствие на Продукта с договора за продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация в срок от 2 (две) години считано от датата на доставката, удостоверена с издаден от куриера документ, съгласно гаранционните условия, съдържащи се в придружаващата Продукта документация (ако е приложимо) и предвиденото в Закона за защита на потребителите.

(2) Поправката/ремонтът на продукти извън гаранция се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ и се извършват в срок, уговорен между страните.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.25.  (1) В процеса на закупуване на Продукт/Услуга чрез Сайта, могат да бъдат събирани лични данни, необходими за извършване на доставката, като – три имена, имейл адрес, телефон, адрес за доставка.

(2) При използването на Устройство MyKi, включително при сваляне, инсталиране и ползването на Приложението могат да бъдат събирани лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ – както на лицето, което е инсталирало Приложението на своето мобилно устройство, така и на детето, което използва Устройството MyKi лицето, което е инсталирало Приложението на своето мобилно устройство, с което е свързано Устройството МyKi и който е регистрирал профил в Приложението декларира и гарантира, че е лице носещо родителска отговорност за детето – родител, попечител, настойник или разполага с разрешение от носещия родителска отговорност за детето.

(3) Всички предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни за него и за детето, което ползва Устройството се обработват и съхраняват от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД съобразно законовите изисквания.

Чл.26.  Чрез активирането на Устройството, регистрирането в Приложението, включително чрез сдвояването на Устройството с мобилен телефон, на който Приложението е инсталирано, както и чрез извършването на поръчка от Сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя лични данни – както свои, така и на детето, което ще ползва Устройството и декларира, че е съгласен същите да бъдат събирани и обработвани по електронен път за целите на осигуряване нормалното функциониране на Устройството, обработката на поръчки и доставки от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД и негови договорни партньори, получаване на търговски съобщения за директен маркетинг във връзка с Устройството, Приложението и/или други Продукти и Услуги на „АЛТЕРКО РОБОТИКС” ЕООД, включително, но не само относно продукти, услуги и промоции на търговски партньори на „АЛТЕРКО РОБОТИКС” ЕООД – мобилни оператори на територията на Република България.

Чл.27.  „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД може да разкрие информацията по чл.25 и чл. 26 на неговите дистрибутори, агенти, подизпълнители и партньорски мобилни оператори при условията на споразумения за поверителност – за целите на обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, проучвания и анализи на продажбите, реклама, осигуряване на нормалното функциониране на продуктите и услугите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

Чл.28.  „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД не носи отговорност за събирането и обработката на лични данни, осъществявана от мобилните оператори, на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е абонат и/или чиято SIM карта е инсталирана в Устройството, в процеса на предоставянето на тяхната телекомуникационна услуга (включително интернет). „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД не носи отговорност отговорност за събирането и обработката на лични данни, осъществявана от трети лица – доставчици на услуги, които те събират и обработват на собствено основание.

Чл.29.  (1) Лични данни, които могат да бъдат обработвани и съхранявани включват, но не се ограничават до: данни за име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, уникален номер на Устройство, местоположение, снимки и друга информация от личен характер, въведена лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Сайта и/или Приложението и/или в Устройството. АЛТЕРКО събира и обработва информация, само и доколкото  ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил такава.

Чл.30.  „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД си запазва правото да използва данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ (включително личните данни на детето) за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия и доколкото това е необходимо и допустимо от закона.

IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл.31.  (1) Гаранцията на Устройствата МyKi e 2 (две) години. Гаранцията обхваща само хардуера като съвкупност от корпус, механика и дисплей и не обхваща консумативи (батерия), доколкото същите подлежат на изразходване (намаляване на полезния им живот) в зависимост от интензитета на тяхната употреба.

(2) (Нова, в сила от 21.08.2017 г.) При обновяване на Устройство, гаранционният срок от 2 (две) години се прилага само за обновените части на хардуера. За останалите части от хардуера продължава да тече срокът на общата гаранция по предходната алинея, удължен със срока за обновяването.

(3) Гаранционният срок се прилага, считано от датата на закупуването, удостоверена с касова бележка от съответния търговец или от датата на доставка, удостоверена с документ от съответния куриер.

(4) Настоящата гаранция не следва да се счита за търговска гаранция по смисъла на чл. 117 от Закона за защита на потребителите. АЛТЕРКО не предоставя допълнителна гаранция извън законово определената.

Чл.32.  Гаранцията на батерията е 6 (месеца). Гаранционният срок се прилага, считано от датата на закупуването, удостоверена с касова бележка от съответния търговец или от датата на доставка, удостоверена с документ от съответния куриер. При обновяване на батерията като част от услугата Обновяване на устройство, новата беатерия има гаранция 6 месеца от датата на доставка/закупуване..

Чл.33.  (1) Потребителят има правата по чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите (изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.), а именно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“

(2)  Независимо от горното продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията.

Чл.34.  (1) Съдържание и обхват на гаранцията:

 1. Гаранцията е валидна само на територията на Република България;
 2. Гаранцията обхваща само хардуерната част на Устройството и не обхваща консумативите (батерия).
 3. Гаранцията е валидна само, в случай че Продуктът е проявил дефект в рамките на гаранционния срок, който се дължи на качествата на Продукта и не е причинен от действия на Потребителя (включително неправилна употреба, несъответстваща на предписанията на производителя, съдържащи се в документацията в опаковката на Продукта и/или умишлено увреждане), неправилно съхранение / транспортиране и/или други действия на трети лице, извън контрола на производителя „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД;
 4. (Изм. в сила от 21.08.2017 г.) Гаранцията се прилага при неговата добросъвестна употреба в съответствие с неговото предназначение и предписанията на производителя „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД.

(2) Съществени елементи на гаранцията:

 1. Гаранцията се предоставя от производителя „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8
 2. Гаранционният сервиз се извършва от „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8 или негов оторизиран сервиз;
 3. Рекламация относно съотвествието на Продукт с договора за продажба се предявяват на място в офиса на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД на адрес: гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 8 или пред Търговеца, от който е бил закупен, съгласно неговите търговски условия и политики. АЛТЕРКО не отговаря за допълнително поети от търговеца гаранции, извън изрично посочените в настоящите Общи условия или документите на Устройството;
 4. Гаранционният сервиз се извършва в срок от 30 (тридесет) дни от датата на рекламацията, но не по-рано то 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на Устройството в сервиза на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД. АЛТЕРКО не носи отговорност при забавено или непълно сервизиране на Устройство, когато рекламацията е била предявена пред Търговеца, от който Устройството е било закупено.

Чл.35.  (Изм. в сила от 21.08.2017 г.) (1) При предявяването на рекламация, АЛТЕРКО извършва ремонт, а в случай че това е невъзможно – замяна с нов Продукт. При услугата „обновяване на Устройство“, в случай на дефектирали обновени части на ремонт или замяна подлежат само съответните части от Устройството.

(2) При извършването на ремонт гаранцията се счита удължена със срока за ремонта. При замяна на Продукт за него се прилага нова 2-годишна гаранция.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.36.  При ползването на Сайта, Продуктите и Услугите MyKi ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия

Чл.37.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава и отговаря за всички предоставени данни във връзка със закупуване на Устройството и регистрация в Приложението – да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката или регистрацията.

(3) АЛТЕРКО има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка, за което следва да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. Анулирането на Поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: непълна информация; недостатъчна наличност на Устройството при Търговеца; изтегляне от пазара на Устройството; установени от АЛТЕРКО злоупотреби от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ; нареждане на компетентен орган и/или нормативно определено задължение;

(4) АЛТЕРКО не носи отговорност за правилното функциониране на Устройството и/или Приложението при неточно или непълно въвеждане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на данните за Устройството и мобилното устройство, с което е сдвоено при инсталиране на Приложението и извършване на регистрацията за неговото ползване.

Чл.38.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уреди своите отношения с мобилен оператор така, че SIM картата, която постави в Устройството да функционира нормално и да се ползват услугите и настройки на оператора, необходими за функционирането на Устройството. За нормалното функциониране на Устройството е необходимо ползването едновременно на гласова телекомуникационна услуга и пренос на данни чрез Интернет.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава предварително да се информира дали мобилното устройство, на което ще инсталира Приложението отговаря на техническите характеристики, необходими за правилното функциониране и осъществяването на връзка с Устройството МyKi.

(3) АЛТЕРКО не носи отговорност за неправилното или невъзможното функциониране на Устройството, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си за осигуряване на минимилните технически условия за неговото използване.

Чл.39.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на отказ от Договора за продажба и връщане на Устройството, съгласно посоченото в настоящите Общи условия и Закона за защита на потребителите.

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.40.  Цялата информация на Сайта, както и цялата информация, свързана с Продуктите и Услугите MyKi, достъпна чрез връзка с Интернет и/или други форми на търговска комуникация, включително, но не само лога, графични изображения или надписи, търговски символи, динамични символи, текстове и/или мултимедийно съдържание, са изключителна собственост на АЛТЕРКО.

Чл.41.  АЛТЕРКО има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта/ Продуктите и/или Услугите МyKi, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл.42.  Нищо в сключения, съгласно настоящите Общи условия, договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на АЛТЕРКО ПОТРЕБИТЕЛЯТ да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието по чл. 39, включително, но не само, съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание или описанията на Продуктите и Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на АЛТЕРКО върху Съдържанието. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на АЛТЕРКО.

Чл.43.  Всякакво Съдържание, до което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите Общи условия.

Чл.44.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите Общи условия.

Чл.45.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на АЛТЕРКО за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите Общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на АЛТЕРКО.

Чл.46.  Изпращането до ПОТРЕБИТЕЛЯ или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на АЛТЕРКО няма да се счита за съгласие от страна на АЛТЕРКО да позволи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от АЛТЕРКО.

Чл.47.  Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от АЛТЕРКО.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.48.  АЛТЕРКО има право да променя технологията и дизайна на Сайта и/или Приложението и/или Устройството без предварително известяване.

Чл.49.  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Всички права запазени!

“АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД